Choroby pasożytnicze, czyli wizyta w profesjonalnym przedsiębiorstwie

Choroby pasożytnicze, to powód dotarcia do dobrze funkcjonującego przedsiębiorstwa

Nie ma z tym żadnych większych problemów w organizacji procesowej, to znaczy takiej, w której ta orientacja na procesy jest stosowana, a granice pomiędzy wydziałami mają wyłącznie formalny charakter. Trochę inaczej jest w organizacjach o strukturze funkcjonalno-procesowej, w której albowiem dominuje orientacja na funkcje, które ukierunkowane są na leczenie chorób pasożytniczych.

To właśnie w takich, dosyć często stosowanych w praktyce, mieszanych formach organizacyjnych wówczas nie zawsze możliwe jest bezpośrednie kontaktowanie się pracowników z obu różnych, chociaż współpracujących ze sobą wydziałów. Dodatkowo łańcuch współpracy zostaje przerwany poprzez granice wydziałów. W ten właśnie sposób tworzą się małe wyspy procesów, indywidualnie zarządzone oraz doskonalone. Każde to miejsce przecięcia posiada potencjalne miejsce odkładcze, generuje pewne możliwości nieporozumień i potencjalne straty efektywności, w wyniku takowych niejasnych zakresów odpowiedzialności, jeżeli chodzi o choroby pasożytnicze http://www.esccap.pl/.

Problemy z tym powiązane z trudem mogą zostać wówczas pokonane z wykorzystaniem stałego doskonalenia procesów i inkrementalnych, dość małych zmian w procesach, a zdecydowanie trochę lepiej radzi sobie z nimi radykalne podejście. Zupełnie innym ograniczeniem dla zastosowania ciągłego doskonalenia procesów gospodarczych jest włączony w organizacji zintegrowany informatyczny system zarządzania. W bardzo wielu wypadkach jego działanie jest oparte bowiem na funkcjach, a nie na procesach, co zdecydowanie utrudnia doskonalenie takowych procesów gospodarczych, bo z założenia nie wspiera ich, a raczej petryfikuje istniejące już rozwiązania konwencjonalne. Stałe doskonalenie napotyka także pewne bariery niskiej przejrzystości i wszystkich procesów w organizacji. Tu nie chodzi tylko o brak mapy procesów całej organizacji. Częste są także przypadki braku dostępu do określonych procesów zarządczych, leżących wówczas w gestii nie tylko najwyższego kierowniczego szczebla, co fizycznie uniemożliwia pracy nad ich doskonaleniem.

Bardzo istotne ograniczenia stałego doskonalenia procesów leżą wówczas po stronie miękkich czynników, których omówienie jest także przedmiotem kolejnego punktu. Te granice aktywności w zakresie doskonalenia są wówczas określane poprzez analityczny i kreatywny potencjał pracowników, w powiązaniu z ich gotowością do działania dotyczącego leczenia chorób pasożytniczych. Z punktu widzenia gotowości do działania iluzją jest tak zwany stuprocentowy udział pracowników w pracach powiązanych z ciągłym doskonaleniem, a 70–80% udział należy uznać za wielki sukces. 

Na stałe doskonalenie procesów oddziałuje wielki szereg miękkich czynników, które w prawidłowych warunkach dają gwarancję powodzenia. Wśród wielu z nich najistotniejsze są najczęściej wymieniane: kompetencje pracowników, kompetencje kierownictwa, kultura organizacyjna, koncepcja kierowania i system organizacyjny w leczeniu chorób pasożytniczych, a także dyspozycja czasowa i finansowa. To nie jest bynajmniej kompletna lista czynników sprzyjających temu ciągłemu doskonaleniu procesów, ale ich bowiem uwzględnienie stanowi szczególny warunek dostateczny powodzenia w tym właśnie względzie. Wówczas w odniesieniu do roli i szczególnych umiejętności pracowników w tym procesie już wiele powiedziano. Dość niewątpliwie dokładnie każdej organizacji zależy na włączeniu wszystkich możliwie pracowników do procesu doskonalenia, co w praktyce wciąż się nie udaje. Oczywiście można uruchamiać przeróżnego rodzaju sposoby podnoszenia owych kwalifikacji oraz motywacji do zajmowania się doskonaleniem procesów, ale jest to bardzo możliwe tylko i wyłącznie wtedy, jeśli firma w ogóle dysponuje takowym koniecznym potencjałem ludzkim o dość pozytywnym nastawieniu do pracy. Jeżeli już pozyska się takich ludzi, to powinni charakteryzować się oni orientacją na zadania oraz pracę w zespole, być inicjatywni, otwarci na różne nowości, świadomi konieczności poprawy jakości pracy. Dzieje się to w szczególności w ramach fachowych kwalifikacji powinni mieć w posiadaniu umiejętność rozpoznawania istoty oraz przyczyny problemów, umiejętność kreatywnego znajdowania oraz opracowywania pewnych rozwiązań problemów, umiejętność podejmowania czy też wykonywania decyzji, a głównie umiejętność pracy w zespole. W czasie kiedy trudno jest zmienić filozofię życia niektórych pracowników, można naprawdę wiele osiągnąć poprzez szkolenia innych, podatnych na pewną zmianę kwalifikacji, nie zapominając przy tym o tym, że nie mogą to być z reguły jakieś jednorazowe przedsięwzięcia ukierunkowane na choroby pasożytnicze.

Niektórzy z pracowników aktualnie dysponuje dość lepszymi predyspozycjami do doskonalenia procesów, w ramach pracy zawodowej. Jest to bowiem wynikiem między innymi ogólnie rosnącego poziomu wykształcenia społeczeństwa, ciągle rosnącej woli do odpowiedzialnego, partnerskiego współdziałania, samodzielnego podejmowania decyzji w swoim życiu prywatnym bądź przyrostem stanowisk pracy z dosyć wysokimi wymaganiami odnośnie do kwalifikacji pracowników. Stałe doskonalenie procesów nie jest wówczas sprawą pojedynczych pracowników, ale także w wielu wypadkach jest realizowane w zespołach pracowników, które pochodzą z przeróżnych komórek organizacyjnych. Właśnie w ten sposób nie tylko wykorzystana zostaję wiedza i kreatywność pracowników, ale przyrasta akceptacja dla wprowadzonych zmian w istniejących już procesach. Dany sukces zespołu procesowego opiera się na transferze oraz wymianie wiedzy, a poszczególnie na umiejętności jego członków w zakresie komunikacji czy kooperacji. Co więcej, zespół zajmujący się doskonaleniem tego procesu, przebiegającego poprzez różne komórki organizacyjne, stanowi bowiem swoisty integrator współzależnych procesów częściowych. Tudzież ostatecznie chodzi o bardzo skuteczne połączenie tego, co sztucznie zostało podzielone w wyniku stosowania funkcjonalnej struktury organizacyjnej funkcjonującej w kierunku choroby pasożytnicze. 

Dodaj do zakładek Link.

Komentarze są wyłączone.