Coaching sprzedaży a potencjał firmy

Coaching sprzedaży znajduje swoje miejsce w aspekcie funkcjonowania przedsiębiorstwa

Kierujące ludźmi motywacje trzeba zrozumieć, ponieważ jak wynika z obserwacji codziennego życia, każde zachowanie człowieka jest czymś zmotywowane. W sytuacji, gdy na człowieka nie działa żaden motywujący go bodziec, który ukierunkowałby jego postępowanie, to będzie zmierzał on w innym kierunku, gdyż przewagę weźmie inna motywacja jego postępowania.

Przedstawiając coaching sprzedaży http://tomaszkalko.pl/oferta/szkolenia-ze-sprzedazy należy pamiętać, iż problem polega bowiem na tym, iż jednostki, które nie są motywowane przez innych, zaczynają motywować się same, a to może oznaczać, iż zaczną jako pracownicy realizować cele zupełnie odmienne od tych, które przyświecają organizacji. Strategia motywowania polega zatem na stworzeniu takich pozytywnych warunków, w których naturalny proces motywacji będzie ukierunkowany na stopniowe, ale konsekwentne unifikowanie się celów pracownika i organizacji, w której on pracuje. Ważnym formą niematerialnego motywowania jest prowadzenie odpowiedniej polityki awansowej. Dla osoby, która została przesunięta w hierarchii organizacji na wyższe stanowisko, stanowi to niewątpliwą zachętę do dalszej wytężonej pracy, ponadto daje tej osobie przekonanie o własnej wartości, dzięki czemu podnosi jej samoocenę. Sprawiedliwy awans wpływa pozytywnie nie tylko na samego awansowanego, ale również na jego podwładnych i współpracowników, którzy widzą, iż dobra praca się opłaca ma to zatem zastosowanie, jeżeli przedstawiamy coaching sprzedaży.

W przypadku natomiast, gdy awans jest niesprawiedliwy powoduje on obniżenie morale pracowników, osłabia więzi w grupie pracowniczej, a także prowadzi do frustracji i chęci zmiany miejsca pracy, szczególnie wśród tych pracowników, którzy czują, że to im ten awans się należał. W związku z czym polityka awansowania musi opierać się na jasnych zasadach, zapewniających jednakowe możliwości osiągnięcia wyższego stanowiska przez wszystkich pracowników, którzy są kreatywni, zdolni i osiągają dobre wyniki w realizowanych zadaniach dla organizacji. Kolejnym elementem niematerialnego motywowania jest poszerzanie procesu partycypacji pracowników, co oznacza, że ludzie mogą być motywowani, jeżeli wiedzą, iż oczekuje się od nich większej odpowiedzialności za wykonywaną pracę. Jest to osiągane przede wszystkim poprzez delegowanie uprawnień, bowiem poszczególne osoby są wówczas motywowane, kiedy otrzymują środki do realizowania swoich celów. Aktywny udział pracowników przy kształtowaniu i wdrażaniu projektów, a także podejmowaniu decyzji w organizacji ma znaczenie nie do przecenienia w procesie pozapłacowego motywowania. Potencjał ludzki firmy, jest obecnie traktowany jako jej największy zasób, dlatego też aktywne jego uruchomienie i zmotywowanie do realizacji celów organizacji, jest celem bardzo istotnym z punktu widzenia zarządzania

Zgodnie z coaching sprzedaży warto wskazać, że każdy z nas posiada subiektywny obraz motywacji i emocji. Ludzie dają wyraz swoim stanom wewnętrznym, które określamy mianem uczuć, nastrojów i emocji. Niektóre z nich zmieniają się z minuty na minutę, inne mają trwalszy charakter. Rodzą się one z przemyśleń i doświadczeń, kierując konkretnym działaniem, kształtują nasze życie. Przypominając zapis we wstępie motywacja to zespół czynników skłaniających nas do inicjowania, ukierunkowania i podtrzymywania określonej działalności. Liczba motywów, które wpływają na nasze myślenie i działanie jest bardzo duża, jednak socjologowie uważają, że dwa motywy społeczne są ważne szczególnie. Pierwszy dotyczy potrzeby posiadania słuszności, dotarcia do prawdy i zachowania się odpowiedniego do sytuacji. Drugi natomiast to potrzeba podtrzymania poczucia własnej wartości. Oba te motywy często pozostają ze sobą w sprzeczności. Bazując na coaching sprzedaży warto pamiętać, że skuteczność motywowania zależy od poszczególnych cech ludzi, na których bodźce były skierowane, a więc od poszczególnej charakterystyki ich osobowości, bądź przyswojonych wzorów kulturowych czy poziomu wiedzy bądź umiejętności. Ludzie różnią się swoimi cechami a ponadto cechy te nie są niezmienne; ulegają one zmianom pod wpływem rozmaitych okoliczności. Bodźce skutecznie oddziałujące na danego pracownika w danym czasie mogą być zupełnie nieskuteczne, gdy zastosuje się je do innych pracowników lub do tego samego pracownika w innym czasie. 

Środki zachęty są najbardziej pobudzającym czynnikiem w systemie motywacyjnym, ponieważ pracownik ma poczucie efektywności swojego zachowania w odniesieniu do coaching sprzedaży. W procesie motywacji szczególną rolę odgrywają bodźce, czyli takie elementy sytuacji człowieka, które wywołują jego zaangażowanie w realizację określonych celów, a zatem wywołują motywy. Między sytuacją a człowiekiem musi więc zaistnieć określona relacja, która dopiero sprawi, że sytuacja ta przekształci się w bodziec. Zależy to jednak nie tylko od cech tej sytuacji, ale również od cech danego człowieka, w szczególności od jego potencjalnych i aktualnych potrzeb. Zjawisko motywowania polega na pewnej zasadzie, w której przełożony świadomie wyszukuje cele czy wartości poszczególnych osób i kojarzy je z własnymi. Oddziałuje na zachowania oraz postawy pracowników za pośrednictwem motywów, które wpływają na ich postawę. Istotne jest to, iż każdy człowiek jest inny, więc nie można posłużyć się sztywnym schematem postępowania. Wskazując na coaching sprzedaży ukazuje się, że motywacja jest zbyt silna może jednak paraliżować działanie, powodując nadmierne napięcie emocjonalne. Miejmy na uwadze, że motywacja w żadnej sytuacji nie jest większa niż wtedy, gdy pracownik uważa cel za własny, aby osiągnąć poziom trzeci, pracownik musi pojąć, że jest jedyną osobą, której powierzono dane zadanie. Wskazanie mu zalet pozwala osiągnąć zamierzony cel. Motywacja to zespół czynników skłaniających nas do inicjowania, ukierunkowania i podtrzymywania określonej działalności. Oba te motywy często pozostają ze sobą w sprzeczności.

Dodaj do zakładek Link.

Komentarze są wyłączone.